נהלים

  
הנחיות מרחביות
מסמך מדיניות להקלות
מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה
  
נוהל הגשת תצר נובמבר 19
הצהרת מודד הגשת תצר נובמבר 19
טבלת בדיקה עצמית תצר נובמבר 19
הנחיות תאגיד המים להגשת תבע
נוהל הגשת בקשה לתשריט בית משותף
הנחיות לתכנית בינוי יולי 19
נוהל בינוי 1-250 יולי 19
  
נוסחי הקלות
עקרונות והנחיות לתכנון חדרי אצירת אשפה
מסמך מדינויות חניה בכפר יונה- ועדה מקומית לתכנון
הסכנות בהסבת מבנים לצרכי מגורים ללא סידורי כבאות
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "nehalim_list".
  
מינהל התכנון - נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה - 23.3.2020
נוהל לקיום ועדת משנה לתכנון ובניה באמצעות היוועדות חזותית

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בניה


נהלים