נהלים

מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה

  
נוהל ההתאמה לתוכניות והקלות
מסמך החלטות - ועדת משנה 20180002
הנחיות מרחביות
מדריך לפתיחת בקשה לתיק מידע-כפר יונה
נוסחי הקלות
נוהל הגשת בקשה לתשריט בית משותף
מסמך מדינויות חניה בכפר יונה- ועדה מקומית לתכנון
הנחיות תאגיד המים להגשת תבע
הנחיות לתכנית בינוי יולי 19
נוהל בינוי 1-250 יולי 19
עקרונות והנחיות לתכנון חדרי אצירת אשפה
הצהרת מודד הגשת תצר נובמבר 19
טבלת בדיקה עצמית תצר נובמבר 19
נוהל הגשת תצר נובמבר 19

מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בניה


נהלים