טפסים

  
טופס בקשה לעיון בגרמושקה 2019
טופס פתיחת בקשה לדף זכויות-תיק מידע
טופס פתיחת בקשה מקדמית להיתר
טופס לפרסום הודעה על הקלה או שימוש חורג לפי סעיף 149
דיווח על עבודה פטורה מהיתר
טפסים + הסבר לקבלת אישור לתחילת עבודה
טפסים למילוי בזמן עבודות הבנייה
נוסח פרסום סטייה מתכנית
טפסים לקבלת תעודת גמר לצורך איכלוס המבנה


טפסים