טפסים

  
טופס בקשה לעיון בגרמושקה 2019
טופס פתיחת בקשה לדף זכויות-תיק מידע
טופס פתיחת בקשה מקדמית להיתר
טופס לפרסום הודעה על הקלה או שימוש חורג לפי סעיף 149
דיווח על עבודה פטורה מהיתר
מסירה לתושב- הגשת בקשה לאישור תחילת עבודות- טפסים 1 עד 5
מסירה לתושב- לאחר קבלת אישור תחילת עבודות- טפסים 6 א ב ג ד ה 7 8
נוסח פרסום סטייה מתכנית


טפסים