ליווי פיקוח בנייה חדשה

כללי

המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה ותוספות בנייה חוקיות משלב בקשה להיתר בניה ועד שלב קבל תעודת הגמר ו/או שחרור ערבות.

תחילת עבודה

עם קבלת היתר הבנייה ובטרם תחילת הבנייה, יש להגיש למחלקת הפיקוח טופס בקשה לתחילת עבודות ולהגיש פיזית במשרדי הוועדה בזמן קבלת קהל או לשלוח למייל orenk@kfar-yona.org.il. הסבר על אופן מילוי הטפסים מופיע בתחילת הטופס.

לנוחיותכם טבלה המרכזת את כלל הטפסים ובעלי התפקידים הצריכים לחתום עליהם

תיאור טופס
מי צריך לחתום?​
טופס 1 - בקשה לאישור תחילת עבודה
​קונסטרוקטור (האחראי לפיקוח עליון)
​טופס 2 - הודעה על מינוי אחראי לביקורת
קונסטרוקטור (האחראי לפיקוח עליון)

​טופס 3 - הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
​מהנדס/הנדסאי האחראי על הביצוע
**לא ניתן למנות את הקונסטרוקטור החתום על טופס 1+2
​טופס 4א' - הודעה על מינוי קבלן
​הקבלן
​טופס 4ב' - הודעה על פעולות בניה
​מנהל העבודה מטעם הקבלן
​טופס 5- אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה בניין
​מודד מוסמך
​ארגון בטיחותי של אתר הבנייה
​בעל ההיתר וקונסטרוקטור
​לוח זמנים משוער
​בעל ההיתר
  • אין להתחיל כל עבודה, כולל חפירות וביסוס ללא אישור תחילת עבודה.
  • אין לבצע שום עבודת בניה ללא גידור ושילוט.


במהלך העבודה

על בעל ההיתר ו/או מבצע הבניה מטעמו חלה חובה למסור דיווחים בשלבים שונים. יש להחתים את בעלי המקצוע על הטפסים בכל שלב ושלב ולהגיש למחלקת הפיקוח את הטפסים המקוריים בזמן קבלת הקהל.


לאחר סיום העבודה

לאחר סיום העבודה, התקנת שם רחוב ומספר בית ופינוי כל חומרי וכלי הבניה והפסולת מהשטח יש להגיש טפסים לצורך קבלת תעודת גמר. אתהטפסים המקוריים יש להגיש פיזית למחלקת הפיקוח בזמן קבלת הקהל.


איכלוס

תעודת גמר הינה תעודה המאשרת את אכלוס המבנה. אין לאכלס מבנה ללא תעודת גמר חתומה על ידי מהנדס העיר ויו"ר הוועדה המקומית.​

ליווי פיקוח בנייה חדשה