אודות הוועדה המקומית לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הינה ועדה סטטוטורית המחוייבת על-פי חוק. סמכויות הוועדה המקומית, הן מבחינת הדרג הנבחר והן מבחינת הדרג המקצועי, עוסקות בעיקרן בתחומי התכנון, הרישוי והאכיפה. להחלטות הוועדה המקומית השפעות משמעותיות על חיי תושבי הרשות המקומית.

הוועדה המקומית אחראית על

  • יישום מדיניות התכנון ברמה המקומית
  • מתן היתרי בניה לאזרחים
  • אכיפת חוקי התכנון והבניה במרחב המקומי

הוועדה המקומית מוסמכת לערוך, להפקיד ולאשר תכניות שבסמכותה, לערוך ולהמליץ לוועדה המחוזית להפקיד תכנית בסמכות ועדה מחוזית. לאשר היתרי-בניה. לאשר תשריטי איחוד וחלוקה של קרקע, לדון ולהכריע בתביעות פיצויים עבור נזק שגרמה תכנית בתחום מרחב התכנון שלה, להוציא שומות, להטיל ולגבות היטלי השבחה, לגבות אגרות בניה, לאכוף את החוק בתחומה, למסור מידע תכנוני לפונים ועוד.

בתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ובניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, צווה השר בתאריך 21.01.2018 על קביעת המרחב התכנוני המקומי ועל גבולות מרחב התכנון המקומי של כפר יונה.

שטח שיפוטה של כפר יונה כ- 11,500 דונם ואוכלוסייתה מונה 29,253 תושבות ותושבים (נכון לתאריך 31.12.2022)

פעילות הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מתכנסת אחת למספר שבועות (תלוי בהיקף עבודתה) כדי לדון בבקשות להיתר בנייה, תכניות בניין עיר, תכניות בינוי ותשריטים.

סוגי הועדות המקומיות לתכנון ובניה

מליאה, משנה, רישוי – אודות הישיבות לחץ כאן