דוחות לעיון השר

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה, על יו”ר ועדה מקומית, להכין ולפרסם דוח שנתי על פעולתה.

הדוח מכיל מידע אודות

  • פעולות הוועדה ועמידתה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק
  • מועדי הדיונים שקיימה הוועדה ונוכחות נציגים בעלי דעה מייעצת
  • נתונים בדבר צרכי מרחב התכנון ופיתוחו