היטלי השבחה

היטל השבחה

היטל המשולם עבור עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג ככלל, שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת היטל ההשבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס, ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. היטל ההשבחה הוא הסכום שגובה הועדה המקומית בעת מימוש זכויות במקרקעין.

מימוש זכויות במקרקעין הנו אחת מאלה

  • קבלת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין, אשר בהם חלה השבחה, כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג
  •  התחלת שימוש במקרקעין בפועל לאחר אישור תכנית משביחה
  • העברת זכויות במקרקעין (מתן אישור ללשכת רישום המקרקעין). לחץ כאן

תפקיד שמאי הוועדה

בחינת חבות/ אי חבות בהיטל השבחה במועדי מימוש: מכר/ בקשה להיתר וכן במקרה בו מבוקש לערוך בירור מידע טרום מימוש.

  • בחינת הבקשה לבנייה המבוקשת וניתוב העבודה לשמאי.
  • טיפול בשומה מכרעת, כתבי מינוי שמאי מכריע.
  • ייצוג הועדה המקומית בועדות ערר.

לאיתור היתר לחץ כאן

האם וכיצד ניתן לערור על השומה להיטל השבחה?

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיסיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין במידה ומדובר בפניה בנושאים הללו בלבד, יש להפנות את הפניה אל שמאי הועדה.

הגשת ערר לוועדת ערר מחוזית- מחוז מרכז

על עצם החיוב בהיטל השבחה ניתן לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.

פרטי ועדת ערר מחוז מרכז לחץ כאן

ערר לשמאי מכריע

אם החייב בהיטל אינו חולק על עצם החיוב כשלעצמו אך חולק על גובה ההיטל ניתן לפנות בתוך 45 ימים ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים על מנת שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

קישורים שימושיים

פרטי התקשרות

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

יהב רשף

שמאי מקרקעין

[email protected]

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו