אגרות והיטלים

תשלום אגרות והיטלים הינם תנאי למתן היתר בניה .
החבות בתשלום אגרות והיטלי פיתוח חלה על בעל הנכס, וזאת בהתאם להוראת חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, תקנותיו וחוקי העזר העירוניים של עיריית כפר יונה
קביעת גובה ותעריף האגרות וההיטלים הינם בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, תקנותיו וחוקי העזר העירוניים של עיריית כפר יונה

אופן התשלום:
את השובר יש לשלם במרכז התשלומים העירוני ברח’ הרצל 11 ג’ כפר יונה או באתר התשלומים

תעריפים

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)

היטלי פיתוח

קישור לחוקי העזר של עיריית כפר יונה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 205 ו 201 לעיריות התקינה מועצת עירית כפר יונה בין השאר את חוקי העזר שלהלן

 1. חוק עזר לסלילת רחובות

  היטל סלילת כביש (קרקע + מבונה)
  היטל סלילת מדרכה (קרקע + מבונה)
  היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל סלילת רחובות בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובלות בנכס נושא החיוב או המשמש אותו.
  היטל שעילתו אישור בקשר להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישולם גם אם הרחוב הגובל בנכס נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 2. חוק עזר תיעול

  היטל תיעול (קרקע + מבונה)
  היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנכס החייב או הגובלות בו.
  היטל שעילתו אישור בקשר להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישולם גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 3. חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים (שצ”פ)

  היטל שטחים ציבוריים פתוחים (קרקע + מבונה)
  היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטח המועצה, או קניתם, ללא זיקה לעלות הקמתן או קנייתן של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב.

להלן קביעת המהנדס על השטחים הציבוריים הפתוחים לפי שכונות

למפה לחץ כאן

הודעה פורסמה בעיתון חדשות נתניה בתאריך 22.03.2013

היטל שעילתו בניה חורגת
בעל נכס חייב בתשלום היטל סלילת רחובות, תיעול, שטחים ציבוריים פתוחים בשל בניה חורגת שנבנתה בנכס.

פרטי התקשרות

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

יסמין יצחקי

מנהלת הוועדה המקומית

[email protected]

077-5671151

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו