מחלקת פיקוח על הבניה

הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על מחלקת אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ”ה– 1965 והתקנות לחוקים .

תחומי אחריות המחלקה

 • ליווי פרויקטים משלב מתן היתר הבניה לבונה / תושב ועד למתן טופס 4 ותעודת גמר.
 • איתור וטיפול בחריגות בנייה, פיצול דירות ושימושים חורגים ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה, לביצוע וקיום פסקי דין.
 • רישוי עסק – בדיקת התאמת המציאות להיתר לפני הוצאת רישיון עסק וזאת כחלק מתנאי הרישיון.​

דגשים חשובים!

ימים א’ – ה’ בין השעות : 7:00 – 19:00
יום ו’ בין השעות : 7:00 – 16:00
עבודה מעבר לשעות אלו מחייב אישור מהנדס העיר.

הציוד באתר יעבוד בהתאם לדרישות האקוסטיות הסביבתיות על פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש”ן-1990 והתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל”ט-1979.

אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, תותר העבודה בכפוף לאישור מהנדס העיר.

 • המכונות הרועשות ימוקמו כך שתהיה להם השפעה מינימאלית על שימושי קרקע סמוכים.
 • הפעלת מערכת כריזה באתר אסורה (למעט לצרכי חרום ).
 • תקשורת בין עובדים הכרוכה בצעקות, תעשה במכשירי קשר ניידים .
 • במקומות רגישים במיוחד יכוסו מכשירי קידוח והלימה בכיסוי בולע רעש, מדחסים יצוידו במשתיקי קול ויוקפו בתא אקוסטי. גידור האתר ייעשה מחומר בעל איכות אקוסטית.
 • שבילי נסיעות כלי רכב בתחום האתר ובדרכי הגישה לאתר יורטבו ב -ROADBOND או בטכנולוגיה אחרת.
 • מנהל העבודה באתר אחראי לניקיון האתר וסביבתו ועל ניקיון דרכי הגישה במרחק 200 מטרים מגבול האתר, ובמשך כל תקופת הבניה.
 • יותקנו באתר שירותים כימיים ניידים, שיהיו זמינים לכל העובדים בכל תקופת הבניה.

הנך נדרש להציב שלט על שער האתר או בסמיכות לשער ועליו יהיה רשום שמות וטלפונים של מנהלי העבודה ובעלי התפקידים באתר.

שימוש בנתיב תנועה / מדרכה, לכל צורך : הצבת מנוף, הצבת חומרי בניה / פסולת בניה ו/או הצבת מכולות ועוד מחייב הסדרי תנועה – בתאום מול מח’ תשתיות.
כל פגיעה ברכוש ציבורי תהיה על חשבון בעל ההיתר ובתאום מול מלא עם מח’ תשתיות.

 • במידה וקיימים פיגומים תותקן רשת הגנה מסביב לפיגומים.
 • במידה והמגרש גובל במגרשים בהם קימיים גני ילדים, פארקים וכד’ יש להתייחס לנושא בתכנית בטיחות האתר.

פרטי התקשרות עם המחלקה

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

שירז יוחאי

מנהל מחי' פיקוח על הבניה

[email protected]

077-5671162

אורן קפלן

מפקח תכנון ובניה

[email protected]

077-5671157

אלי שימונוב

מפקח תכנון ובניה

[email protected]

077-5671156

גד שקד

מפקח תכנון ובניה

[email protected]

077-5671160

*ניתן לצפות בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל בדף הצור קשר שלנו