נוהל טיפול בתכנית לצרכי רישום

שלב א’: הגשת תכנית לצרכי רישום (תצ”ר) לבדיקה ראשונית

מסמכים נדרשים

 1. תצ”ר חתום ע”י הבעלים/בעלי הזיקה לקרקע, צירוף קובץ DWG , DWF ו-PDF של התצ”ר המבוקש שהוכן ע”י מודד מוסמך החתום על גביו.
 2. נסחי טאבו בהתאם למקרקעין המבוקש עדכניים לחצי השנה האחרונה.
 3. במידה והמבקש איננו מופיע בנסח הטאבו, יש להציג אישור בעל עניין בקרקע, בכפוף לאישור זיקה לקרקע.
 4. במידה ומדובר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל/רשות הפיתוח/קרן קיימת לישראל/מדינת ישראל : חתימות חוכרים יהיו עפ”י הסכמי חכירה, ויכללו: שמות, ת.ז ופרטי התקשרות עם הרשומים בחכירה/הסכם. או איש קשר מטעמם (מגיש/מודד).
 5. חתימות בעלים יהיו עפ”י נסחי טאבו, שמות, מס’ ת.ז ופרטי התקשרות למשלוח החלטה. או איש קשר מטעמם (מגיש/מודד).

את הנ”ל יש לשלוח לועדה המקומית למייל [email protected]

שלב ב’: הליך האישור

 1. בדיקת התצ”ר שהוגש ע”י הצוות המקצועי / התכנוני והעברת הערות טכניות לתיקונים. (במידה ונדרש)
 2. לאחר סיום בדיקה –יועבר מייל למגיש/מודד עם התצ”ר המאושר לדיון.
 3. העברת עותק צבעוני חתום ידני + מקוון ע”י הבעלים/חוכרים לצורך הכנסה לדיון.
 4. דיון בוועדה המקומית.
 5. הודעה למבקש על החלטת הוועדה.
 6. מסירת עותקים חתומים ע”י יו”ר הועדה להמשך טיפולכם מול המודד המחוזי ובלשכת רישום המקרקעין.

  תוקף תצ”ר חתום הוא 3 שנים לפי תקנות המדידה.

לתשומת לבכם

כל תצ”ר מחויב ברישום ע”פ סעיף 125 לחוק התו”ב.

ככל והתצ”ר מכיל שטחים ציבוריים – יש לפנות למחלקת נכסי העירייה לקבלת הנחיות לעניין רישום שטחים ציבוריים.
לאחר סיום הליך הרישום בלשכת המקרקעין ימציא המבקש עותק “מפת תמורה” לוועדה לתכנון ובנייה ונסחי טאבו עדכניים.