מבנה מסוכן

הטיפול במבנה מסוכן ברחבי העיר מתבצע בהתאם לחוק העזר לכפר יונה (מבנים מסוכנים), התשנ”ה1995. לעיון בחוק העזר

מתוקף חוק העזר

“בעל בנין” חייב להחזיק את “הבנין” במצב טוב המבטיח את שלומם וביטחונם של המחזיקים בו, את שלומו ובטחונו של הציבור ואת ביטחון הנכסים הסמוכים לבנין היה לבעל הבנין או למחזיק בו יסוד סביר להניח כי הבנין נתון במצב העלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לו, יודיע על כך לאחראי מבנים מסוכנים באגף הנדסה ויבקש בדיקת הבנין.

 1. “בנין”
  מבנה, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ, פח, או חומר אחר לרבות:

  • יסוד, קיר, קיר תומך, גג, ארובה, מרפסת, כרכוב או בליטה, גגון, וכן כל חלק של בנין או דבר המחובר אליו, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע.
  • קיר, סוללת עפר, מדרגות, גדר, משוכה או מבנה אחר הגודר, מקיף או תוחם או מיועד לגדור, להקיף או לתחום שטח קרקע או חלל.
  • בור, שוחה, תעלה, חפירה, חציבה וכל שינוי של פני הקרקע.
 1. “בעל בנין”

  אחד או יותר מאלה

  • אדם הרשום בפנקס המקרקעין המתנהל לפי כל חיקוק כבעל, כחוכר לדורות או כחוכר, בין שהוא רשום כבעל יחיד בנכס ובין בשיתוף עם אחרים
  • אדם שהוא הבעל, החוכר לדורות או החוכר, אף אם אינו רשום כאמור בפסקה (1), בין שהוא בעל יחיד בנכס ובין בשיתוף עם אחרים
  • אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח
  • דייר כהגדרתו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל”ב1972-, שוכר או שוכר משנה
  • בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ”ט1969- (להלן – חוק המקרקעין)
  • נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין
  • אדם המחזיק למעשה בנכס, לרבות פולש

חשוב לזכור!
כל טיפול במבנה מסוכן, בין אם בהריסה ובין אם בבניה, חייב בהיתר בניה על פי חוק למעט מבנים הפטורים מהיתר

פניות בנושא מבנים מסוכנים ו/או חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות לאחראי מבנים מסוכנים

פרטי התקשרות
שגיא פארג’ אחראי מבנים מסוכנים באגף הנדסה

*מוקד השירות לתושבים: 6769*
*מוקד וואטספ: 052-2439967
*טופס מקוון