האזנה להקלטה

בהתאם להוראות סעיף 48 ד.(ה)(1) לחוק ובהתאם לחוזר המנהל הכללי מס’ 6/2008 כ”ג באב התשס”ח, 24 באוגוסט 2008)
הקלטות ישיבות הוועדה לתכנון ובניה יהיו נגישות להאזנת הציבור, וזאת במזכירות הוועדה לתכנון ובניה ובתאום מראש.
שירות זה יינתן ללא תשלום.
לא תתאפשר לציבור האזנה להקלטת ישיבה או לחלק ממנה כאמור, אם נקבע שהתקיימו אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע או אם סבור כי הפרסום מהווה מסירת מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב.
ההחלטה כאמור תהיה מנומקת, וטעונה הסכמת היועץ המשפטי של הוועדה שתינתן בחוות דעת מנומקת בכתב.

פניה למזכירות הוועדה להאזנה להקלטת הוועדה