שלבים לקבלת היתר בניה

להיתר מספר שלבים

שלב א

בדיקת תנאי סף – לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה מוגשת באופן תקין וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר. רק לאחר בדיקת תנאי הסף תקלט הבקשה להיתר.

שלב ב

בדיקה מרחבית – האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינת תכנונית וקבלת החלטת ועדה.

שלב ג

עורך הבקשה מגיש לוועדה המקומית מסמכים ודרישות, בהתאם לכתוב בהחלטת הוועדה, לבדיקת התכנון לעמידה בבטיחות השימוש במבנה המוצע.

לאחר שכל המסמכים התקבלו בוועדה המקומית- תבצע הועדה בדיקה של המסמכים.

שלב זה כפי שתואר לעיל, מתקיים במקרה בו אין צורך במכון בקרה.

שלב ד

במידה ונמצא כי מולאו הדרישות תתקבל מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלים והשבחה)

בגמר הסדרת התשלומים יופק היתר בניה.