פטור מהיתר

לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014, סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, (נוסף על האמור בסעיף 145 ג לחוק) כל אלה

 1. הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות.
 2. הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 3. הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
 4. הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו.
 5. הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

שימו לב!

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות

הגשת דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

את הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר והאישורים הדרושים לכך, יש לבצע

באופן מקוון ע”י מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר שער המידע לרישוי ולבניה לצפייה לחץ\י כאן

הדיווח נשלח אל הוועד ה המקומית כפר יונה.

ניתן לראות אלו עבודות כלולות בבקשה לפטור מהיתר בבית האינטראקטיבי לצפייה לחץ\י כאן.

הוראת שעה -פטור מהיתר בניה להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) 26.10.2023

 

מטרת הוראת השעה:

לפעול לצמצום מרבי של פערי המיגון בבנייני מגורים באמצעות מתן פטור מהגשת בקשה להיתר בניה להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד).

ההוראה חלה על:

הקמת מרחב מוגן דירתי אחד לכל יחידת דיור בבנייה נמוכה, או ליחידת דיור צמודת קרקע, פטורה מהיתר.

 • יחידת דיור בבנייה נמוכה” – יחידת דיור, שאין לה מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) במבנה שאינו עולה על שתי קומות מעל פני הקרקע.
 • יחידת דיור צמודת קרקע” – יחידת דיור שאין לה מרחב מוגן דירתי, ושאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת.

דגשים למגיש הפטור מהיתר לממ”ד:

 • מידות הממ”ד: לא יעל ו על 9 מ”ר, נטו לא כולל קירות, ( לפי חוק ההתגוננות האזרחית למרחב מוגן דירתיתקנה 197 א לתקנות המפרטים), 

        אלא אם התקבל אישור הרשות המוסמכת (פיקוד העורף – הג”א) למרחב מוגן דירתי בשטח קטן מכך שלא יפחת מ- 5 מ”ר.

 • הקמת ממ”ד בפטור מהיתר תתאפשר גם אם לא נותרו במגרש שטחי בניה.
 • הקמת ממ”ד בפטור מהיתר תתאפשר רק אם אין סטייה מהוראות התכנית החלה במגרש, בקווי הבניין ומההנחיות המרחביות.

תהליך:

1. בקשה על כוונה לביצוע עבודה: (באתר “פיקוד העורף)

 תוגש ע”י עורך הבקשה לאישור הרשות המוסמכת (פיקוד העורף- הג”א) טרם תחילת עבודות.

לבקשה יצורף אישור עורך הבקשה לפיו הבקשה תואמת את הוראות התקנה סעיף 30 ג.(א)( 2), ואישור מהנדס מבנים רשום לפיו הבקשה  

תוכננה בהתאם לכל התנאים הקבועים בתקנות.

הרשות המוסמכת (פיקוד העורף – הג”א) תבדוק את הבקשה תוך 14 יום ותודיע למבקש על אישור הבקשה או על דחייתה.

2. הודעה על ביצוע עבודה: (באתר מנהל התכנון – ” דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר”)
הודעה על ביצוע העבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, תימסר לרשות הרישוי ולרשות המוסמכת בתוך 45 ימים ממועד סיום ביצוע העבודה ויצורפו לה:

 • אישור הרשות המוסמכת (פיקוד העורף – הג”א).
 • המסמכים שהוגשו לאישור הרשות המוסמכת.
 • אישור מהנדס מבנים רשום בדבר יציבות המרחב המוגן הדירתי וכן אישור כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וכן אישור כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ותפקודיו.
 
חומר עזר: