הנחיות להגשת ערר על החלטת הוועדה

בהתאם להוראות סעיף  (152 א 1) לחוק התכנון והבניה התשכ”ה – 1965
הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק ה’ לחוק התכנון והבניה או לדחות התנגדות שהוגשה לפי הוראות סעיף (149 א) לחוק, רשאי לערור בפני ועדת הערר המחוזית מחוז מרכז ואולם אין לערור על החלטה של רשות-רישוי מקומית לסרב לתת היתר בשל כך שמכון הבקרה שביצע בקרת תכן לבקשה להיתר קבע כי תוצאות הבקרה אינן תקינות.
הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לעורר ההחלטה בדבר הסירוב או הדחייה.
סדרי הדין להגשת ערר מפורטים בתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר, תשנ”ו . – 1996)
לפרטי ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז ואופן הגשת הערר לחץ כאן