תהליך הגשת התרת שינויים בסמכות מהנדס

לאחר קבלת ההיתר, מבוצעים לעתים שינויים במהלך ביצוע העבודה.

מהנדס הוועדה רשאי להתיר את השינויים ללא צורך בדיון או באישור של ועדת המשנה או רשות הרישוי ובתנאי והם עומדים בתקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס הוועדה המקומית), תשנ”ב-1992

 

מהנדס הוועדה רשאי להתיר שינויים בהיתר במהלך ביצוע העבודה אם נתקיימו כל אלה:

 1. הבקשה לשינויים הוגשה בתוך תקופת תקפו של ההיתר.
 2. השינויים נראים לו דרושים, לצרכי התאמתו של ההיתר, במהלך ביצועה של העבודה.
 3. השינויים אינם עומדים בסתירה לאמור בחוק, בתקנות הבניה, בתקנות חישוב שטחים, בתקנות סטיה ניכרת ובתקנות אחרות לפי החוק, וכן בתכניות ובתנאים של הועדה המקומית לפי תקנה 16 לתקנות הבניה.
 4. אין בשינויים תוספת לשטחי הבניה הכוללים ולמספר הקומות המותר על פי ההיתר.
 5. השינויים נמנים עם אחד או יותר מהסוגים המפורטים :
  • שינויים בצורה ובמיקום של חלקי בניין ושל שלד הבניין שיש בהם, לדעת המהנדס, שיפור בתפקודיו של הבניין או בעיצובו.
  • שינויים בחלוקה של שטחי הבנייה, אם אין בהם שינוי במספר הדירות, לעניין תקנה זו, “דירה” – כהגדרתה בסעיף 145 לחוק.
  • שינויים הטעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק, בחלוקת השטחים הנועדים לחלקי השירות של הבניין, לפי תקנות חישוב שטחים, ובלבד:
   •  שלא יועברו השטחים שנועדו בהיתר להיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת בבנין או מעליה.
   • שסך כל השטח שמבוקש לשנותו, אינו עולה על 200 מטרים רבועים או חמישה אחוזים מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית כשטחים למטרת שירות כאמור, הכל לפי הנמוך מביניהם.
  • שינויים במספר הפתחים לבניין, במיקומם, בצורתם או בגודלם.
  • שינויים במתקנים הטכניים החיצוניים של הבניין, הוספה או גריעה מהם, ובלבד שאינם שטחים בנויים, ושהשינויים אינם פוגעים בתפקוד הבניין ובתנאי הסביבה.
  • שינויים בבליטות ובמעקים.
  • שינויים בחמרי הבנייה ובגימור הבניין.
  • שינויים במפלס הכניסה הקובעת לבניין ככל שהם מחויבים, לדעת המהנדס, על פי שיקולים הנוגעים לגישה לבנין או לפיתוח השטח שמסביבו.
  • שינויים בגובה כל קומה מקומות הבניין עד כדי 10%, בדרך של הוספה לגובה של קומה או גריעה ממנה, ובלבד שסך כל התוספות לא יעלה על 2 מטרים.
  • שינויים בעבודות פיתוח בחצר הבניין, ככל שהם נוגעים לגבהים, למיקום שבילים, לרחבות, לחמרי גמר, לגינון וכיוצא באלה.
  • תוספת במספר המדרגות או גריעה ממנו, שינוי בצורתן או במידותיהן, בכבשים או במעקים ובלבד ששינויים אלה לא יפחיתו את אפשרויות השימוש של נכים באותם חלקי הבניין שמתקנים כאמור נועדו לשרת.


חובת הנמקה

יוגש נימוק בכתב, לגבי כל שינוי את הצורך בו להתאמה במהלך ביצוע העבודה ומדוע אינו גורע מעיצובו של הבנין.


הגשת הבקשה לשינויים

בקשה לשינויים בהיתר לפי תקנות אלה, תוגש לפי טופס בקשה לשינויים בהיתר שבתוספת לתקנות הבניה, בליווי הנמקה בכתב ובליווי מיפרט שיכלול תיאור מלא של השינויים המבוקשים.

הבקשה לשינויים תהיה חתומה ביד מבקש ההיתר וביד מי שערך את הבקשה להיתר שלגביו מתייחסת הבקשה לשינוי.

יש לשים לב כי הבקשה תכלול:

 • שם מגיש הבקשה
 • מספר היתר מאושר
 • פירוט של מהות הבקשה ופירוט השינויים המבוקשים
 • תכנית הגשה בקובץ DWF הכוללת דף ראשון של בקשה בסמכות מהנדס.

הבקשה תוגש במייל לשחר תגר, מידענית ואחראית תחום רישוי [email protected]