הנחיות לפרסום הודעה על הקלה או שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה 1965

​בהתאם להוראת סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה, יש להשלים את הפעולות הבאות לפני שהבקשה תובא לדיון בפני הוועדה המקומית.
הליכים אלו נועדו ליידע את הציבור על מהות הבקשה ולאפשר להתייחס לבקשה לפני הדיון בוועדה המקומית (הגשת התנגדות).

 1. פרסום בעיתונות

  • יובהר כי נוסח הפרסום באחריות עורך הבקשה.
  • הוועדה המקומית תעביר לעורך הבקשה מסמך שכותרתו ” הודעה עפ”י סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ”ה-1965 בהתאם לתיקון 43 לחוק התכנון והבנייה”.
  • יש לפרסם בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ (למשל:  ידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב הבוקר) והשני הוא עיתון מקומי המתפרסם לפחות אחת לשבוע.    
  • הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעיתון, מתוחם במסגרת ויישא את הכותרת “הודעה בענייני תכנון ובנייה” . מעל המודעה תופיע כותרת ובה שם הוועדה ו/או היישוב בו הוגשה הבקשה.
  • יש לשמור העתק מקורי של הפרסומים, לרבות תיעוד של תאריך הפרסום. את המסמכים יש להזין למערכת רישוי זמין בתנאים מוקדמים .

 2. איתור הנמענים הזכאים הגובלים במגרש ומשלוח הודעה אליהם.

  • הבהרה – נמען זכאי גובל בחלקות ו/או במגרשים הצמודים למגרש בו מבוקשת ההקלה ו/או השימוש החורג.
  • יש להוציא נסחי טאבו לחלקה שבה הוגשה הבקשה ולחלקות הגובלות.
  • יש לשלוח את הפרסום לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבקשה, אשר לדעת הוועדה יפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה, לרבות לחוכרים הרשומים בנסחי הטאבו ולרשומים בהערות האזהרה.
   • לצורך מציאת כתובתו של כל אחד מהבעלים יש להגיש שאילתא למשרד הפנים בדבר מענו.
   • במקרה של בעלים שנפטר, יש לאתר ולשלוח ליורשיו.
   • במקרה של בעלים המתגורר בחו”ל יש לאתר את כתובתו של בא כוחו המתגורר בארץ.
   • במקרה של חברה יש לאתר את המען הרשום ברישומי רשם החברות ולמען המכתבים לאחראי הנכסים בחברה.
   • במידה והמקרקעין בניהול רשות מקרקעי ישראל או קק”ל- יש לשלוח הודעת פרסום למחלקות הנכסים שלהן.
 3. תליית המודעה

  • בנוסף לפרסום בעיתון על הגורם המפרסם חהציג הודעת הפרסום במקום בולט בכל חזיתות הנכס שלגביו חלה הבקשה. השלט יהיה מנויילן ועל השלט ירשם תאריך הצבת השלט.
   המפרסם יגיש לוועדה המקומית תצהיר ובו יפרט את מועד הצבת השלט וכן צילומי השלט שהוצב מזווית שניתן לזהות את המקרקעין.
  • השלטים יוצבו למשך 15 ימים, על המפרסם לוודא תקינות השלטים.
 4. גמר פרסום

  • לאחר שליחת ההודעות והפרסום בעיתונות יש להמתין 15 ימים מהמועד האחרון שבו בוצע הפרסום ומסירת ההודעה לזכאים (המאוחר מבין השניים).
  • בתום תקופת הפרסום יעביר עורך הבקשה לוועדה המקומית את כל המסמכים המידים על השלמת הליכי הפרסום
   • גזרי העיתון עם מודעת הפרסום וכולל ציון מועדי הפרסום.
   • דף פרטי הבעלים והמחזיקים (שמות , מספרי זהות וכתובת למשלוח דואר) בחלקה נשואת הבקשה ובחלקות הסמכות.
   • אישורי משלוח דואר רשום לשכנים ולנמענים הזכאים.
   • את המסמכים יש להזין למערכת רישוי זמין בתנאים מוקדמים.
  • במידה ושיימצא כי הליך הפרסום תקין- הבקשה תקלט לבקרה מרחבית במערכת רישוי זמין.
  • במידה שיימצא כי הליך הפרסום אינו תקין- תדחה הבקשה בתנאים מוקדמים במערכת רישוי זמין.
 

יובהר בזאת כי כל הוצאות הפרסום: שליחת ההודעות בדואר רשום, פרסום בעיתונות, הדפסת מודעות לתלייה – הינן באחריות מבקש הבקשה להיתר בנייה.