טפסים לתעודת גמר

תעודת גמר ניתנת לבעל הנכס ע”י הוועדה המקומית לאחר שהעבודה הושלמה בהתאם להיתר הבנייה שניתן והבית מוכן לאיכלוס.

שימו לב!

 1. את הטפסים יש להעביר סרוקים בקבצי pdf בלבד, באופן ברור ומלאים במלואם.
 2. יש להעביר מייל מרוכז אחד עם כל הטפסים יחד שכותרת המייל היא מספר הבקשה להיתר.
 3. יש לסרוק כל מסמך/טופס בנפרד, ולשנות את שם הקובץ לאחר הסריקה לכותרת המסמך! אין להעביר מסמכים סרוקים עם שם קוד אוטומטי מהסריקה! מסמכים אלו לא יתקבלו.
 4. לא תטופל בקשה ללא התנאים לעיל
  • יש למלא את הטפסים ולהגישם למחלקת הפיקוח על הבניה בצרוף האישורים והמסמכים המפורטים בהמשך, חתומים וסרוקים למייל [email protected]
  • שלמות המסמכים ותקינותם יבדקו ע”י מחלקת הפיקוח, במידה וימצאו תקינים יימסר למבקש תעודת גמר, חתום ע”י רשות הרישוי.
  • בכל שלב, אם נעשו שינויים בזמן הבנייה, יש להודיע על כך למחלקת הפיקוח על הבנייה במייל  [email protected] ולציין מס’ בקשה.
  • במקרים של החלפת בעלי תפקיד במהלך בנייה יש לפעול לפי תקנות התכנון והבנייה – חלק י”א: החלפה והתפטרות בעלי תפקידים.