הנחיות לפרסום

הפרסום נועד ליידע את הציבור על מהות התשריט איחוד / חלוקה  ולאפשר הגשת התנגדויות הציבור ודיון בהם.

 1. פרסום בעיתונות
  • יובהר כי נוסח הפרסום באחריות המגיש.
  • הצוות המקצועי יעביר למגיש מסמך שכותרתו ” הודעה עפ”י סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ”ה-1965″
  • יש לפרסם בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ (למשל: ידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב הבוקר) והשני הוא עיתון מקומי המתפרסם לפחות אחת לשבוע.
  • הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעיתון, מתוחם במסגרת ויישא את הכותרת “הודעה בענייני תכנון ובנייה” . מעל המודעה תופיע כותרת ובה שם הוועדה ו/או היישוב בו הוגש התשריט.
  • יש לשמור העתק מקורי של הפרסומים, לרבות תיעוד של תאריך הפרסום. את המסמכים יש להזין למערכת רישוי זמין בתנאים מוקדמים .
 2. איתור הנמענים הזכאים הגובלים במגרש ומשלוח הודעה אליהם.
  • הבהרה – נמען זכאי גובל בחלקות ו/או במגרשים הצמודים למגרש בו מבוקשת חריגה מהתכנית המאושרת.
  • יש להוציא נסחי טאבו לחלקה שבה הוגש התשריט ולחלקות הגובלות.
  • יש לשלוח את הפרסום לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגש התשריט, אשר לדעת הוועדה יפגעו או עלולים להיפגע מאישור התשריט, לרבות לחוכרים הרשומים בנסחי הטאבו ולרשומים בהערות האזהרה.
   • לצורך מציאת כתובתו של כל אחד מהבעלים יש להגיש שאילתא למשרד הפנים בדבר מענו.
   • במקרה של בעלים שנפטר, יש לאתר ולשלוח ליורשיו.
   • במקרה של בעלים המתגורר בחו”ל יש לאתר את כתובתו של בא כוחו המתגורר בארץ.
   • במקרה של חברה יש לאתר את המען הרשום ברישומי רשם החברות ולמען המכתבים לאחראי הנכסים בחברה.
   • במידה והמקרקעין בניהול רשות מקרקעי ישראל או קק”ל- יש לשלוח הודעת פרסום למחלקות הנכסים שלהן.
 1. תליית המודעה
  • בנוסף לפרסום בעיתון על הגורם המפרסם להציג הודעת הפרסום במקום בולט בכל חזיתות הנכס שלגביו חלה הבקשה. השלט יהיה מנויילן ועל השלט ירשם תאריך הצבת השלט.
  • המפרסם יגיש לוועדה המקומית תצהיר ובו יפרט את מועד הצבת השלט וכן צילומי השלט שהוצב מזווית שניתן לזהות את המקרקעין.
  • השלטים יוצבו למשך 15 ימים, על המפרסם לוודא תקינות השלטים.
 2. גמר פרסום
  • לאחר שליחת ההודעות והפרסום בעיתונות יש להמתין 15 ימים מהמועד האחרון שבו בוצע הפרסום ומסירת ההודעה לזכאים (המאוחר מבין השניים).
  • בתום תקופת הפרסום יעביר המגיש למחלקת תכנון את כל המסמכים המעידים על השלמת הליכי הפרסום:
   • גזרי העיתון עם מודעת הפרסום וכולל ציון מועדי הפרסום.
   • דף פרטי הבעלים והמחזיקים (שמות , מספרי זהות וכתובת למשלוח דואר) בחלקה נשואת הבקשה ובחלקות הסמכות.
   • אישורי משלוח דואר רשום לשכנים ולנמענים הזכאים.


יובהר בזאת כי כל הוצאות הפרסום: שליחת ההודעות בדואר רשום, פרסום בעיתונות, הדפסת מודעות לתלייה – הינן באחריות המגיש.