הגשת התנגדות לתוכנית בניין עיר (תב”ע)

כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה בעיתונים.
ההתנגדות (מקור) תומצא לוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר יונה ולוועדה המחוזית מחוז מרכז
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל התנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ”ט – 1989

פרטי ההתנגדות

פרטי המתנגד

לחץ או גרור קבצים לאזור זה כדי להעלות. אתה יכול להעלות עד 3 קבצים.

תשומת לב: יש להעביר התנגדות מקור למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר יונה