סגירת תיק בהסדר

הסדר מותנה, לפי סעיף 67א-67ח לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב-1982, הינו הסכם שנחתם במקרים מתאימים בין התביעה לבין התושב, במסגרתו מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה ומתחייב לקיים את כל התנאים שנקבעו במסגרת ההסדר.
ככל שהתושב מתחייב לקיים את תנאי ההסדר, לא יוגש כנגדו כתב אישום והתיק הפלילי ייסגר בעילת “סגירה בהסדר”.
חתימה על ההסדר המותנה מונעת רישום פלילי במקרה של הרשעה בדין.
בהתאם להוראות החוק, כל ההסדרים שייסגרו על ידי התביעה יפורסמו באתר האינטרנט של רשות ללא חשיפת פרטים אישיים שיכולים להביא לזיהוי התושב.

קובץ

תאריך

הסדר מותנה מספר 202300028

פברואר 2024

הסדר מותנה מספר 202200024

פברואר 2024